1. ALGEMEEN

 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van #TEAM MEINONA
De voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en opgenomen op www.teammeinona.be. 

▪ Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
#TEAM MEINONA behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

#TEAM MEINONA garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

2. LEVERING

 Wij zullen bestellingen binnen de 14 dagen uitvoeren.
Als plaats van levering geldt het adres wat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
Aan de leveringsplicht van #TEAM MEINONA zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door #TEAM MEINONA geleverde zaken aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 

3. PRIJZEN

Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
Alle prijzen op de site zijn in euro en inclusief 21% BTW.

 

4. HERROEPINGSRECHT

Indien er sprake is van een consumentenkoop heeft de koper het recht de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de koper na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan #TEAM MEINONA heeft teruggezonden, is de koop een feit. De koper is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering melding te maken bij #TEAM MEINONA. De koper moet bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd. Terugzending van de items moeten in de originele verpakking zitten en onbeschadigd zijn. Indien de zaken bij de koper zijn gebruikt of beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding.  #TEAM MEINONA zorgt ervoor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag (exclusief de verzendkosten) aan de koper wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de koper.

 

5. GARANTIE

▪ #TEAM MEINONA garandeert dat de geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.
De koper is verplicht de geleverde items bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde items verkeerd of incompleet zijn, dan dient de afnemer deze gebreken onmiddellijk te melden aan #TEAM MEINONA. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 1 maand na levering aan #TEAM MEINONA te worden gemeld. Terugzending van de zaken moet in de originele verpakking en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
▪ Indien klachten van de koper door #TEAM MEINONA gegrond worden bevonden, zal #TEAM MEINONA naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van #TEAM MEINONA en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van #TEAM MEINONA) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van #TEAM MEINONA gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van #TEAM MEINONA voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

 

6. OVEREENKOMST

Een overeenkomst tussen #TEAM MEINONA en een klant komt tot stand nadat een bestelling-opdracht door #TEAM MEINONA op haalbaarheid is beoordeeld.
▪ #TEAM MEINONA behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.
▪ Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na aflevering van de items.

 

7. OVERMACHT

#TEAM MEINONA is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging door onze leveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, stakingen, overheidsmaatregelen, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

 

8. IDENTITEIT VERKOPER

Deniz Duru

Oude Baan 121, 3550 Heusden-Zolder

Teammeinona@gmail.com

België

BE0756.744.213